Viktig melding til hytteabonnenter!

I løpet av november 2021 blir containere som benyttes til å kaste glass- og metallemballasje i hentet inn. Det betyr at glass- og metallemballasje fra nå av skal kastes i hyttecontaineren sammen med det andre hytteavfallet du har. Papp/papir, plast, metall og glassemballasje blir sortert ut og gjenvunnet på IVARs ettersorteringsanlegg på Forus.

Større gjenstander, EE-avfall, hvitevarer, møbler, farlig avfall, bygnings- og rivningsmaterialer og klær må leveres til betjent gjenvinningsstasjon.

Hvem må betale hytterenovasjon?

Alle som har en bygning registrert som hytte/fritidsbolig får krav om å betale hytterenovasjon.

Unntak

Unntaksvis kan det gis fritak fra hytterenovasjonsordningen:

  1. Det kan gis fritak i de tilfeller hvor hytta/fritidsboligen er i en slik stand at den ikke lenger egner seg for bruk og av den grunn er avstengt.
  2. Det kan gis fritak dersom hytta skal stå ubrukt i ett år fremover, eller hytta ligger mer enn 2 km i luftlinje fra vei.
  3. Du kan søke om redusert avgift dersom hytta ligger mer enn 2 km i luftlinje fra vinterstengt vei, eller dersom du må bruke båt til hytta og fjorden er stengt.

Her finner du søknadsskjema (PDF, 180KB) for fritak av hytterenovasjon.

I IVAR Renovasjon Ryfylke har vi følgende løsninger:

Hva Pris
Vanlig hytterenovasjon. Abonnenten bringer selv avfallet til nærmeste hyttecontainer. Containeren står ute hele året. 2470,-
Redusert hytterenovasjon. Abonnenter med vinterstengt vei. Hytta ligger mer enn to km i luftlinje fra vinterstengt vei eller islagt fjord. 1715,-
Hytterenovasjon med egen dunk. Kun for hytter som ligger ved eksisterende tømmerute. Tømming annenhver uke fra april til august + en gang i mars, september og oktober. 4940,-

Gebyret er delt opp i en fast og en variabel del

Fast gebyrdel

Den faste gebyrdelen er lik for alle abonnenter, uavhengig av beholderstørrelse og hvor mye avfall vi henter.
Gebyret er på 986,- kroner per år.

Dette gebyret dekker:

  • de faste kostnadene
  • mottak av avfall på gjenvinningsstasjonene på Nordmarka, Viganeset og Gåsavika
  • drift av gjenvinningsstasjoner og returpunkt for hyttecontainere
  • informasjonsarbeid med mer. 

Variabel gebyrdel

Den variable gebyrdelen for avfallet dekker først og fremst kostnader med innsamling og behandling av avfall. 

Faktura for renovasjonsgebyrene i Strand, Hjelmeland og Suldal kommune sendes ut to ganger i året. Første faktura sendes ut i januar og gjelder første halvår. Andre faktura sendes ut i juni og gjelder andre halvår. Ved kjøp og salg av eiendom står kjøper og selger selv ansvarlige for å fordele utgiftene. Eventuelt kan eiendomsmegler hjelpe til med dette.

RyfylkeFoto: Kjetil Birkedal Pedersen.

Her ser du hvor hyttecontainerne er plassert i de forskjellige kommunene: