Returpunkter for hytterenovasjon finner du ofte i tilknytning til nedfartsveiene fra hyttefelt. 

Alle som eier hytter og fritidseiendom plikter å ha en hytterenovasjonsordning, jf. renovasjonsforskriften for kommunene Strand, Hjelmeland og Suldal.

Målet er å unngå forurensing, avfall i naturen og bålbrenning. 

De blå IVAR-hyttecontainerne er for det daglige, vanlige husholdningsavfallet fra hytteoppholdet. Med andre ord det som du har under kjøkkenbenken, som f.eks. matrester, emballasje, tørkepapir, drikkekartong osv. Det du ikke kan kaste i restavfallet hjemme, kan du heller ikke kaste på hytta. Slike ting må i stedet leveres på en lokal gjenvinningsstasjon.

Større gjenstander, EE-avfall, hvitevarer, møbler, farlig avfall, bygnings- og rivningsmaterialer og klær må leveres til betjent gjenvinningsstasjon.

Se liste over hvor hyttecontainerne er plassert i de forskjellige kommunene:

Det hender at det er fullt i hyttecontaineren - hvorfor det?
Dersom alle hytteeierne bruker containerene riktig skal det normalt være plass til at alle får levert restavfallsposene sine. Dessverre opplever vi at det er mange som bruker containerene til å kvitte seg med møbler og annet innbo fra hyttene, elektronikk, bygg- og rivningsavfall, hageavfall og mengder av papp, isopor og plast osv. Dette medfører at en altfor ofte får overfylte containere. Ulovlig bruk av hyttecontaineren kan føre til bøter dersom vi kan spore opp hvem som har kastet avfallet.

Hvor ofte tømmes hyttecontainerne?
Avfall fra hytteområdene tømmes i utgangspunktet etter fast turnus - avhengig av behov. I forbindelse med ferier og høytider tømmer vi oftere, også på helligdager.

Viktig å huske på.
Sett ALDRI søppel utenfor containeren eller oppå lokket. Tenk over hvor du parkerer, feilparkerte biler hindrer oss ofte i å få tømt containere. Det er parkeringsforbud foran alle containere og sideveis. Ikke kast engangsgriller eller aske i containerene. 

I IVAR Renovasjon Ryfylke har vi følgende løsninger for fritidseiendommer

(Prisene gjelder fra 01.01.2024 og er inkl. mva)

Hva Pris pr. år
Vanlig hytterenovasjon. Abonnenten bringer selv avfallet til nærmeste hyttecontainer. Containeren står ute hele året. 3125,-
Redusert hytterenovasjon. Abonnenter med vinterstengt vei. Hytta ligger mer enn to km i luftlinje fra vinterstengt vei eller islagt fjord. 2169,-
   


Gebyret er delt opp i en fast og en variabel del
Fast gebyrdel:

Den faste gebyrdelen er lik for alle abonnenter, uavhengig av beholderstørrelse og hvor mye avfall vi henter. Gebyret er p.t på 1313,- kroner per år.

Dette gebyret dekker:

  • de faste kostnadene
  • mottak av avfall på gjenvinningsstasjonene på Nordmarka, Viganeset og Gåsavika
  • drift av gjenvinningsstasjoner og returpunkt for hyttecontainere
  • informasjonsarbeid med mer. 

Variabel gebyrdel:

Den variable gebyrdelen for avfallet dekker først og fremst kostnader med innsamling og behandling av avfall. 

Faktura for renovasjonsgebyrene i Strand, Hjelmeland og Suldal kommune sendes ut to ganger i året. Første faktura sendes ut i januar og gjelder første halvår. Andre faktura sendes ut i juni og gjelder andre halvår. Ved kjøp og salg av eiendom står kjøper og selger selv ansvarlige for å fordele utgiftene. Eventuelt kan eiendomsmegler hjelpe til med dette.

Unntaksvis kan det gis fritak fra hytterenovasjonsordningen:

  1. Det kan gis fritak i de tilfeller hvor hytta/fritidsboligen er i en slik stand at den ikke lenger egner seg for bruk og av den grunn er avstengt.
  2. Det kan gis fritak dersom hytta skal stå ubrukt i ett år fremover, eller hytta ligger mer enn 2 km i luftlinje fra vei.
  3. Du kan søke om redusert avgift dersom hytta ligger mer enn 2 km i luftlinje fra vinterstengt vei, eller dersom du må bruke båt til hytta og fjorden er stengt.

Her finner du søknadsskjema (PDF, 180KB) for fritak av hytterenovasjon.

Bilde av hytteFoto: Unsplashed.