Det er en lovpålagt tjeneste som blir regulert gjennom avfallsforskriften, og innebærer at alle septiktanker, renseanlegg og tette tanker skal ha fast tømming, og alle boliger og fritidsboliger som er tilknyttet tankene må betale årlig slamavgift. (Utedo og forbrenningstoalett kommer ikke inn under denne ordningen)

Tømmeintervall og tømmetidspunkt

Tanker til boliger skal ha tømming minst hvert 2. år og fritidsboliger minst hvert 4. år. Dersom det er behov for hyppigere tømming kan dette avtales.

Tømming blir utført på faste tømmeruter i de forskjellige områdene. Ta kontakt med oss for informasjon om hvilken tid det er tømming i ditt område.

Dersom en trenger tømming utenom oppsatt rute vil dette bli regnet som en ekstratømming.

 

Praktisk utførelse av slamtømmingen

Norva 24 utfører slamtømming for IVAR Renovasjon Ryfylke.

Det blir sendt ut tømmevarsel i posten til alle tilknyttet slamavskiller før tømming. Det er viktig at slamanlegget er klartgjort for tømming til oppsatt uke på tømmevarselet.

Vi ber abonnenten om å sørge for at anlegget som skal tømmes er lett tilgjengelig og at det er god tilkomst for slambilen. Veien der slambilen kjører skal være fri for greiner og andre hindringer i 3 meter bredde og 4 meter høyde. Dersom tanken ligger nedgravd, må all jord/snø/grus oppå og rundt lokket fjernes. Tanken må merkes tydelig og låste lokk/luker skal være åpnet slik at de kan løftes av. Dersom slambilen må kjøre over naboeiendom for å komme til tanken, må abonnenten selv klarere dette med berørte naboer.

Dere trenger ikke være tilstede under tømmingen.

Vanlige septiktanker blir tømt, slammet avvannet og så blir rejektvannet tappet tilbake i tanken. Tanken vil derfor ikke være tom etter utført tømming.

Tette tanker vil bli tømt helt.

Dersom abonnenten etter forhåndsvarsling ikke har klargjort slamanlegget og tilkomstveien for tømming, vil anlegget ikke bli tømt. Alle ekstrautgifter i forbindelse med bomtur/ekstratømming skal dekkes av abonnenten.