Loven pålegger blant annet virksomheter en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i rapport som legges fram.  

Med åpenhetsloven (lovdata.no) kan alle kreve å få informasjon fra virksomheter om hvordan de håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingene.  

IVAR IKS sitt arbeid med åpenhetsloven 

IVAR IKS stiller seg bak åpenhetslovens formål om å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden, samt å sikre allmenheten tilgang på informasjon. Arbeidet og prosessen for ivaretakelse av etisk handel og åpenhetsloven er godt forankret i vår ledelse og vårt styre. 

For å sikre at det blir arbeidet systematisk med gode arbeids- og miljøforhold hos våre leverandører har IVAR IKS valgt å ta i bruk softwareløsningen Transparency gate.  

Sporbarhet i leverandørkjeden

Transparency gate er implementert i IVAR IKS for å hjelpe oss i arbeidet med sporbarhet i leverandøkjeden. Transparency gate er et web-basert verktøy som forenkler informasjonsutveksling mellom parter i leverandørkjeden, og lar oss identifisere og vurdere risiko gjennom verdikjeden.  

Transparency gate-løsningen er satt opp etter beste praksis i tråd med Åpenhetsloven, OECD’s retningslinjer og internasjonale lover.  
 

Informasjonskrav 

Åpenhetsloven gir alle rett til å be virksomheter om informasjon om hvordan de håndterer negativ påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold. I IVAR IKS vil håndteringen av informasjonskravet skje i portalen Transparency gate.  

I portalen Transparency gate finner du også følgende dokumenter:  

  • Saksframlegg til styret i IVAR for etterlevelse av Åpenhetsloven. 
  • Etiske retningslinjer for leverandører 
  • Plan for håndtering av krav om innsyn